Projekt badawczy - Fortifications Rayon

W ramach projektu inwentaryzujemy kamienie graniczne rejonów fortecznych i terenów wojskowych zwi±zanych z fortyfikacjami Twierdzy Poznań.
W razie potrzeby interweniujemy ratuj±c przed zniszczeniem kamienie graniczne na terenach objętych działalno¶ci± inwestycyjn± - Akcja "Heavy Stone" - podczas przebudowy Al. Polskiej zapomniany kamień graniczny został podniesiony powyżej rzędnej przyszłego pasa zieleni i zabezpieczony na czas budowy.
Problematyka zwi±zana z kamieniami granicznymi jest bardzo szeroka, planujemy wydac opracowanie na ten temat, które będzie efektem naszych kilkuletnich badań. Zapraszamy także na Forum HKMFIE w Poznaniu na strony po¶więcone projektowi.

Powrót